Wednesday, February 1, 2023

聖日門前面跨啦啦

博曼城打響頭炮

英冠開鑼撐般尼

艾夫斯堡難翻身

日韓對決博和波

轉會牛市迎開鑼

哈馬比左路煞食

熱刺唔係人咁品

天價中坑逐一數

坦克中鋒依然堅