Monday, September 26, 2022

高君濤繼續做「英雄」

新季祝馬迷年年冠

夠響至上升班肯定贏

張志立型仔兼好運

高君濤友心做英雄

馬主聯盟質新當起

最受歡迎

捧兩合金串幸運孖寶

博名鬥夠響夠獎