Saturday, September 19, 2020

開鑼首場捧豪情駿馬

大魔頭鬥金邊之星

煞科賽之星捧恩利克

愛神之駒鬥好友福

峰飛騰鬥健而快

捧高君濤濠俠好路

勝利皇星鬥豐收寶

果然鬥體育名將

最受歡迎

俊勝貼士

俊勝貼士