Tuesday, October 19, 2021

一決高下斷臣君

斧鎚夜劈紅魔

解困扶危當下謀

熱刺佳態時運來

一勝過關響鼓鑼

搶票似癲儍

將帥顯威風

咬牙切齒拆車頭

英超經營陷寒霜

阿根廷舉國流淚

最受歡迎

文社詩苑.紅妝推介

俊勝貼士

俊勝貼士