Monday, December 6, 2021

任君魚肉倍淒涼

藍月明亮耀四方

將帥緊握吳鈎

曼市雙拍跳

皇圖霸業非夢想

一仗功成稱英雄

巴塞醜聞現傷情

晉級有何愁?

注上一口強身針

三獅兵團開好頭

最受歡迎

俊勝貼士

俊勝貼士

陳強貼士