Friday, September 30, 2022

仰天苦嘆早收山

三獅兵成地底泥

新官赴任

招兵買馬有排鬥

舉國慶

鼓響鑼鳴開好頭

越級挑戰夢成空

惟有認失威

輸波無語道屈膝

衛冕霸主豈蒙羞?

最受歡迎

博名鬥夠響夠獎

捧兩合金串幸運孖寶