Sunday, November 27, 2022

首取三分開門紅

先拔頭籌膽氣豪

敗軍就是老襯 !

法總統熱情助興

等閒視輕?

為葡國披肝瀝血

教頭俸祿比高低

紅軍變我殖民地

護級似安寢無憂

天地鬼神驚