Thursday, July 9, 2020

櫻桃哀嘆涕淚崩

論資排輩難分明

寶貴三分勢要搶

論資排輩望入歐

煞科英超添風彩

豈再大意失荊州

槍手執法如山

江湖了斷話曹劉

降班誰睇透

過關斬將時候