Monday, December 10, 2018

巿民貼士 (波經)

黃蜂冇妙方頹勢難變

騎士戰意成疑難爆冷

曼城撞車紅軍搶走頭位

巿民貼士 (波經)

紅軍沙拿勇不可擋

鵲狼共舞提神醒腦

鵲狼共舞提神醒腦

最受歡迎